Kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap

Algemene voorwaarden ABO Elektrotechniek B.V.

 1. Algemeen:
  Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verbintenissen tussen ABO Elektrotechniek B.V., hierna te noemen 'Installateur', en een Wederpartij, waarop de Installateur deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, die voortvloeien uit de aanbiedingen, offertes, regie-opdrachten, onderhoudscontracten en facturen waarin deze voorwaarden zijn opgenomen.
  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met de Installateur voor de uitvoering waarvan door de Installateur gebruik maakt van het inhuren van derden.
  Indien zich tussen de Installateur en de wederpartij een situatie voordoet, die niet is opgenomen in deze algemene voorwaarden, dan wordt deze situatie beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes, aanbiedingen, onderhoudscontract en regie-opdrachten:
  Alle offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en/of regie-opdrachten van de Installateur zijn geldig voor een termijn van 2 maanden. Een offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht vervalt, indien één of meerdere producten, waarop de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en regie-opdracht betrekking heeft, in de tussentijd niet meer leverbaar/beschikbaar is.
  De Installateur kan niet worden gehouden aan zijn offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en/of regie-opdrachten indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of onderdelen daarvan een vergissing of verschrijving bevatten.
  Een samengestelde prijsopgave verplicht de Intallateur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijzen vermeld in offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en regie-opdrachten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Alle offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en/of regie-opdrachten zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van het werk onder normale omstandigeheden en gedurende de normale werkuren van de Installateur.
  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de Installateur of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven zijn eigendom en mogen niet aan derden berschikbaar gesteld of getoond worden, met het doel een vergelijkbaar aanbod te krijgen.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst:
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Installateur, hetzij de getekende offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht ontvangt, hetzij door aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.
  De installateur kan niet aan een in de offerte, aanbieding en/of regie-opdracht vermelde startdatum gehouden worden, indien hij niet in het bezit is van alle noodzakelijke gegevens en als hij de overeengekomen aanbetaling niet heeft ontvangen.
  Indien de installateur in de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht een termijn heeft gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden is deze alleen van toepassing als de Wederpartij tijdig en binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft verklaard met de offerte, aanbieding, onderhoudscontract of regie-opdracht akkoord te gaan.
 4. Verplichtingen van de Installateur:
  De Installateur is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid met een verzekerde som van minimaal € 453.042,- per gebeurtenis. Hierbij geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
  De Installateur dient op schriftelijk verzoek van de Wederpartij aantoonbaar te maken dat hij bovengenoemde verzekering heeft afgesloten.
 5. Verplichtingen van de Wederpartij:
  De Wederpartij is verplicht de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van de Installateur en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
  De Wederpartij is verplicht water en energie in overeenstemming met de overeenkomst tijdig en kostenloos beschikbaar te stellen aan de Installateur.
  De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door, niet door de Installateur behorende werkzaamheden van derden en/of leveringen tijdig worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van de Installateur niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat, dient de Wederpartij de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te brengen. Indien deze vertraging volledig te wijten is aan de Wederpartij, dan is de Installateur gerechtigd de hiermee samenhangende extra kosten en/of wachtdagen/wachturen bij de Wederpartij in rekening te brengen.
  De Wederpartij draagt het risico voor schade aan, verlies en diefstal van materialen en gereedschappen die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien dit hem kan worden toegerekend.
  De Wederpartij draagt het risico voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van hem afkomstig zijn. Dit geldt tevens voor fouten en gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, contructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 6. Meerwerk:
  Onder meerwerk vallen alle werkzaamheden (uren en materialen) die door de Installateur in overleg met de Wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst, door de Installateur tot uitvoering worden/zijn gebracht en welke niet in de de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht zijn opgenomen.
  Verrekening van het meerwerk geschiedt op basis van naculculatie en wordt separaat gefactureerd/op de factuur vermeld.
  Het ontbreken van een schriftelijk opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de Wederpartij op de verrekening daarvan onverlet.
 7. Overmacht:
  De Installateur heeft geen enkele verplichting jegens de Wederpartij, indien de Installateur daartoe wordt gehinderd als gevolg van omstandigheden die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  In geval van overmacht is de Installateur bevoegd, zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor maximaal 6 maanden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is.
  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Intsallateur geen invloed kan uitoefenen, echter waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  Indien de Installateur op het moment van het intreden van overmacht zijn verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen is de Wederpartij verplicht de factuur gemaakt overeenkomstig de reeds uitgevoerde werkzaamheden te voldoen.
 8. Betaling:
  Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient er steeds betaald te zijn.
  Indien de Wederpartij in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij in verzuim en de Wederpartij is vanaf dat moment de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het volledige verschuldigde bedrag voldaan is.
  Bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichting nooit op.
  Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle noodzakelijk te maken kosten, ter verkrijging van het volledig verschuldigde bedrag voor rekening van de Wederpartij. Onder noodzakelijk te maken kosten wordt verstaan, binnen- en buitengerechtelijk kosten, gederfde rente inkomsten, administratie-en incassokosten.
 9. Garanties:
  De door Installateur geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. Garantie strekt zich niet uit tot gebreken ontstaan na overname door derden of gebreken ontstaan door onvoldoende onderhoud van de Wederpartij of gebreken ontstaan als gevolg van door de Wederpartij aangebrachte veranderingen.
  De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering/uitvoering. Indien een gebrek door de Wederpartij wordt gemeld na deze periode van 12 maanden, heeft de Wederpartij geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een lange termijn voortvloeit. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig schriftelijk is gereclameerd, dan zal de Installateur de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn ter keuze van de Installateur vervangen of herstellen, danwel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan de Wederpartij.
  Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen alle daardoor ontstane/gedane kosten aan de zijde van de Installateur voor rekening van de Wederpartij.
 10. Aansprakelijkheid:
  Indien de Installateur aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden geregeld is, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Wederpartij of zijn/haar leidinggevende/ondergeschikten.
  De Installateur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, onstaan daardat de Installateur uitgegaan is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/(technische) tekeningen.
  De Installateur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Installateur aan de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht te laten beantwoorden voor zover deze aan de Installateur kan worden toegerekend, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade mits de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  De Installateur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Indien de Installateur aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze beperkt tot een maximum van 2 x de factuurwaarde van de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht, althans tot dat gedeelte van de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  De aansprakelijkheid van de Installateur is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 11. Auteursrecht:
  Deze algemene voorwaarden en alle door ons gemaakte offertes zijn auteursrechtelijk beschermd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Installateur mag deze niet geheel of gedeeltelijk gekopiëerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven.